a:1:{s:7:"remarks";s:1580:" พัฒนาหลักสูตรที่สะท้อนหลักการให้เกิดมุมมอง ปรับตามพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม เน้นการสร้างทักษะความเข้าใจ แบบเข้าถึงซึ่งการประยุกต์ใช้ และสร้างมุมมอง แนวคิดด้วยตัวอย่างง่ายๆ ผ่านภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ สถานประกอบการจริง พัฒนาระบบ ISO ให้มีคุณภาพ ทั้งที่ผ่านการรับรองไปแล้วและขอใหม่ กรณีใช้หลายมาตรฐานจะมุ่งเน้นในเชิงให้เป็นระบบมากขึ้นสามารถสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นระบบบริหารการจัดการร่วมที่ลงตัว ครบครันทุกหลักสูตร ทุกระบบมาตรฐานสากล บริการให้คำปรึกษา-Startup-SMEs(One Stop Service) ISO9001:2015/14001/45001:2018/ISO22000/FSSC22000 V.5/Codex GMP/HACCPISO22000/FSSC22000 V.5/Codex GMP/HACCP/ISO13485:2016/14971:2019/ISO-";}